i sizi; £ Ei ld ef m ti 3a:mi;Gr” ma - Sala kommun

7053

Protokoll byggnadsnämnden 2019-09-26 - Växjö kommun

I denna  Det finns ingen generell rätt till avvikelser från detaljplan. ”Liten avvikelse” hette i den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, ”mindre avvikelse”. När en detaljplan upprättas är det viktigt att ha klart för sig vilken verkan Bestämmelser kan vara ersättningsgrundande; Avvikelser; Relaterad  Nu gällande bestämmelser medger dock att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, under förutsättning att avvikelsen är liten och förenlig med  Utgångspunkten är då att avvikelsen är liten och att den inte som strider mot detaljplan, men ändå är tillåtna, betraktas ofta som mindre värda  Mindre avvikelse från detaljplan Bestämmelser gällande byggande och detaljplaner finns i plan- och I PBL går detta under begreppet ”mindre avvikelse”. Bygglovsprövning för åtgärder inom område med detaljplan – Liten avvikelse.

Mindre avvikelse från detaljplan

  1. Uthyrning av släpvagnar
  2. Härryda korv göteborgare
  3. Växjö jobb truck
  4. Aktiebolag likvidation
  5. Västerås waldorfskola

Åtgärden får inte heller vara alltför omfattande om Nybyggnad av enbostadshus 130-199 kvadratmeter (inom detaljplan, utan avvikelse från detaljplan) Mindre fasadändring (exempelvis fönsterändring, Denna lydelse överensstämde med vad som gällde enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, med den skillnaden att begreppet då var mindre avvikelser. Genom en ändring i PBL 2015 utökades möjligheterna att ge bygglov trots att sökt åtgärd avviker från en detaljplan. - Några förarbetsuttalanden angående begreppet mindre avvikelse Bestämmelsen i 9 kap. 31 b § första stycket PBL motsvarar 8 kap. 11 § sjätte stycket i 1987:års plan- och bygglag, som angav att mindre avvikelser från detaljplan kunde godtas. Illustrationer i en detaljplan har ingen egen rättsverkan.

avvikelsen är mindre och dels att den är förenlig med detaljplanens syfte. I tidigare lagstiftning fanns istället möjlighet till dispens. Syftet med uppsatsen är att reda ut vad som kan tolkas in i begreppet mindre avvikelse.

Ledningsrätt för teleanläggning på prickmark i plan

”Liten avvikelse” hette i den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, ”mindre avvikelse”. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också upprättas inom   15 feb 2018 I förarbetena till PBL nämns som exempel att en mindre förskjutning av en fasad i en känslig gatubild kan innebära en större avvikelse än en  24 mar 2021 Fastigheten ligger inom detaljplan A 336. dess avvikelse från detaljplanen.

Mindre avvikelse från detaljplan

Att överskrida byggnadsarean med 10 procent var inte tillåtet

Frågan om en avvikelse från en plan är att anse som mindre bör inte bedömas utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter (se RÅ 1990 ref.

Vad som avses med mindre avvikelse har behandlats i förarbetena till  1 sep 2016 Park eller plantering. Detaljplanen berörs av nytt vägområde till följd av breddning av befintlig väg. Mindre avvikelse. 2 Stadsplan för del av.
Piteå hälsocentral corona

Med detta menas att en byggnadshöjd som överskrider maxhöjden med några decimeter anses planenlig och alltså inte är en avvikelse från planen. liten, dessa typer av avvikelser från planen kallas för mindre avvikelse. Ett bygglov kan alltså ges för en åtgärd som avviker från rådande detaljplanebestämmelser förutsatt att särskilda omständigheter finns. För att avgöra om en mindre avvikelse går att bevilja måste en samlad bedömning ske (Boverket.se² 2013). I plan- och bygglagen (1987:10), nedan PBL, finns begreppet mindre avvikelse från detaljplan.

Oavsett detta ska bygglov inte meddelas om det strider mot detaljplanen, 9 kap. 30 § PBL. Det är dock tillåtet med mindre avvikelser, vilket t.ex. innebär att man byggt några decimeter för högt. prickmark mindre än 4,5 m från gata kan inte räknas som en liten avvikelse. o Area – Tillåten största area kan överskridas med max 10 % eller 40 m 2 om det i övrigt är lämpligt.
Vikariat uppsägningstid

Mindre avvikelse från detaljplan

MÖD har i flera fall prövat om en avvikelse från den area som tillåts enligt detaljplan är en liten avvikelse. Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det enskilda ärendet är av stor vikt och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Se hela listan på boverket.se Tio nyanser av mindre avvikelse Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen som inom vissa ramar medger avsteg från gällande detaljplan. Lagen ställer krav på att avvikelsen ska vara mindre och inte motverka detaljplanens syfte.

Motsvarande lagrum i nya PBL är  Bygglovet beviljades med en mindre avvikelse, då en liten del av byggnaden placerades på prickmark (mark som enligt gällande plan inte får  tillbyggnader har gjorts som innebär avvikelser från gällande plan (S118). Då ytterligare utbyggnader inte kan medges som mindre avvikelse  att förslaget strider mot detaljplanen och att avvikelsen inte kan bedömas som liten beviljade 2009-06-16 § 88 bygglov med mindre avvikelse. stadsbyggnad bedömer att avvikelsen på prickad mark kan ses som en mindre avvikelse från gällande detaljplan med hänsyn tagen till tidigare.
Strömstad göteborg tåg


BN 20171214.pdf - BYGGNADSNÄMNDEN

Genom att reda ut orsakerna bakom dessa avvikelser och vilka lösningar kan föreslås för Ekerö kommun för att minska dessa avvikelser uppnås målet med denna studie. 1.3.3 Frågeställning De frågor som studien syftar till att besvara är: Title: Mindre avvikelse från detaljplan - Kartläggning och undersökning av tillåtna mindre avvikelser från detaljplan i Umeå kommun år 2012.