Regler för energianvändning Interpellation 2008/09:195

4370

Bilaga 1-2 landstingsstyrelsen 2016-01-26 - Region

Direktelvärme, komplement. Hustillverkare: Myresjöhus AB. Q nom. 50. (l/s). Elektriska handdukstorkar.

Specifik energianvändning

  1. Nar ar det dags att byta till vinterdack
  2. Leasing af hybridbil privat

Radonmätning:. Specifik energianvändning (oviktad) kommer fortfarande att finnas Den uppmätta specifika energianvändningen redovisas som förut, där  Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):. 79 kWh/m² och år.

Energianvändning per förädlingsvärde (kWh/krona förädlingsvärde) specifika energianvändningen som resterande prognosår följer  Specifik energianvändning. (tidigare energiprestanda):. 79 kWh/m² och år.

a Varumärke Fläkt Woods AB b Modellbeteckning JBFG c

Gränsvärdena varierar beroende på var i Sverige du bygger ditt hus och vilket uppvärmningssystem du väljer. Byggreglerna ställer även krav på byggnaders genomsnittliga U-värde.

Specifik energianvändning

om energideklaration för byggnader

Uppvärmning sker med direktverkande el med radiatorer Byggnadens energianvändning fastställs genom att den uppmätta energianvändningen korrigeras så att energianvändningen avspeglar ett normalt brukande enligt Boverkets föreskrift BEN. Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras med utrustning i enlighet med kravet på mätsystem för energianvändning. avhandlas energianvändningen i hotell, restauranger och samlingslokaler. Inom projektet STIL2 har tidigare energianvändningen undersökts i kontor, skolor, vårdlokaler, idrottsanläggningar och handelslokaler. Studien är baserad på energiinventeringar som genomförts i … Handelns energianvändning är 2009 och 1990 Resultaten från STIL2 har jämförts med dem från STIL-studien 1990, som genomfördes inom Vattenfalls Uppdrag 2000.

Vid beräkning av energianvändning i samband med nyproduktion är det enligt BBR vik- ökar den specifika energianvändningen med 26,2%, om fönsterarean dubbleras minskar den specifika energianvändningen med 0,3%. Ett scenario som klarar kravet är Fall 4 där ett effektivare uppvärmningssätt för tappvarmvatten används som har COP=3,4, den specifika energianvändningen blir då 24,5 kWh/m2,år. Primärenergital ersatte specifik energianvändning som mått på byggnadens energipre-standa i och med att BBR 25 trädde i kraft den 1 juli 2017.
28 days later trailer

4. Specifik energianvändning (SEC) betyder energi för-brukad för ventilation per m2 uppvärmd golvyta. Eco-designdirektivet beskriver maximal SEC-gräns för RVU:r. Från och med den 1 januari 2016 får SEC, beräknad för ett genomsnittligt klimat, inte vara mer än 0 kWh/ (m2.a). Från och med den 1 januari 2018 får SEC, beräk- c) Specifik energianvändning (SEC) Kall -87,71 (kWh/m²a) c) Specifik energianvändning (SEC) Medel -43,03 A+ (kWh/m²a) c) Specifik energianvändning (SEC) Varm -17,88 (kWh/m²a) d) RVU / BVU e) Steglös / 2 f) Recuperativ g) 89 h) 378 i) 190 j) 56 k) 0,07350 l) 50 m) 0,25 n) Lokal behovsstyrning / 0,65 o) <5 inre / <5 yttre p) N/A q) Se Specifik energianvändning En byggnads energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, värmning av tappvarmvatten samt fastighetsel, beräknat enligt BBR per m 2 uppvärmd area, A temp GWP Global Warming Potential. Omräkningsfaktor för växthusgasers växthusgaspotential omräknat till potentialen för koldioxid, som sätts till ett. Kravet för specifik energianvändning enligt BBR 24 i Stockholm (klimatzon III) för icke-eluppvärmd byggnad är 80 kWh/m² och år.

Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital; Specifik  För det aktuella huset har vidare följande specifika indata använts: - antal personer; Specifik energianvändning **;. Kravnivå enligt BBR19  Specifik energianvändning enligt BBR 24;. 37 kWh/m2 per år. Dim. eleffektbehov för uppvärmning 4;. 2,6 kW. Installerad märkeffekt 5;.
Industrieproduktion österreich

Specifik energianvändning

Resultatet av att byta ut den befintliga ytterväggskonstruktionen mot det framarbetade förslaget med ca 33 % lägre U-värde gav endast en sänkning med ca 6 % av den specifika energianvändningen. c) Specifik energianvändning (SEC) Kall -87,71 (kWh/m²a) c) Specifik energianvändning (SEC) Medel -43,03 A+ (kWh/m²a) c) Specifik energianvändning (SEC) Varm -17,88 (kWh/m²a) d) RVU / BVU e) Steglös / 2 f) Recuperativ g) 89 h) 378 i) 190 j) 56 k) 0,07350 l) 50 m) 0,25 n) Lokal behovsstyrning / 0,65 o) <5 inre / <5 yttre p) N/A q) Se Specifik energianvändning har bytts till primärenergital. Kravet på en ny byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler anges sedan 1 juli 2017 i primärenergital. Mellan 2006 och den 1 juli 2017 användes begreppet specifik energianvändning. Tidigare användes specifik energianvändning i Boverkets byggregler, mellan 2006 och den 1 juli 2017. De två måtten primärenergital och specifik energianvändning har inte använts samtidigt i de svenska reglerna.

8. Miljöcertifierade byggnader. 14  av J Wellholm · 2015 — fallstudie av en fastighet i Uppsala fastställa specifik energianvändning i drift och analysera Fastighetsenergi ingår i byggnadens specifika energianvändning. energi, specifik energianvändning, energiprestanda, energideklaration, energiberäkning, mätning, elenergi, klimatzon, värmeisolering, verifiering, mätsystem  Projekterad byggnads förväntade specifika energianvändning enligt avsnitt 9:2 i Boverkets Byggregler BBR 24, baserat på normalt brukande  Boverkets byggregler ställde till och med BBR24 (2017) krav på byggnadens specifika energianvändning. Från och med BBR25 (2018) ställs istället krav på  av S Anderberg · 2014 — en årlig specifik energianvändning på 68 kWh/m2, vilket är 25% mindre än värde, mineralull, Ytong, cellplast, EPS, årlig specifik energianvändning,. INDATA. Allmänt.
Vad är 1 dollar i svenska kronor


Primärenergital och byggnadens energiprestanda - Boverket

De två måtten primärenergital och specifik energianvändning har inte använts samtidigt i de svenska reglerna. Primärenergitalet infördes som en del av införandet av EU:s energiprestandadirektiv i svenska byggregler. Olsson, David, 2020. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology 4.