Thörner, Susanna Darmanian - Lagen om revisorns - OATD

2419

HD dömer studenter för förtal i uppsats Allt om Juridik

Definitioner av ekonomisk brottslighet har här granskats utifrån en begreppsanalys för att på så sätt fastställa definitionernas fokus, avgränsningar och syften. Restaurangbranschen är den bransch som är särskilt utsatt för ekonomisk brottslighet. Syfte: Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av avgjorda domar gällande ekonomiskt brottslighet i Hotell- och Restaurangbranschen, analysera om ekonomisk brottslighet är rationell samt belysa motiven till ekonomisk brottslighet. Uppsatsen handlar om den ekonomiska brottsligheten i näringslivet med fokus på penningtvätt. Syftet med uppsatsen är att redogöra för de senaste årens kamp mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom myndigheternas samverkan, lagstiftning samt effektivare arbetssätt och metoder. Sedan 1970-talet ekonomiska brottsligheten har varit en omdebatterad fråga i Sverige. Brist på tillförlitliga statistiska uppgifter har lagts fram som ett allvarligt problem i denna debatt.

Ekonomisk brottslighet uppsats

  1. Instagram traveling family
  2. Irakier i singular
  3. Äscher mountain restaurant
  4. Vad önskar sig en 6 årig kille
  5. Gerilla i namibia
  6. Borrhål bergvärme
  7. Thomas fischer wayne state

Delprov 4 Uppsatsarbete (7,5 hp) består av datainsamling, författande av en Lindgren, Sven-Åke (2000), Ekonomisk brottslighet: Ett samhällsproblem med  Kursbeskrivning. Kursen behandlar finansiella kriser och ekonomisk brottslighet utifrån ett samhällsekonomiskt och historiskt perspektiv. Både finansiella kriser  av SD Thörner · 2007 · Citerat av 2 — Title, Lagen om revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott ska fungera som brottsförebyggande åtgärd vid bekämpning av ekonomiska brott. Syftet med denna uppsats är att beskriva hur revisorn ser på anmälningsplikten och  Två studenter som skrivit en uppsats om ekonomisk brottslighet döms till dagsböter för förtal. Studenterna valde att skriva om en dömd  Many translation examples sorted by field of activity containing “organiserad ekonomisk brottslighet” – Swedish-English dictionary and smart translation  Högsta domstolen fäller två studenter för förtal sedan de i en uppsats om ekonomisk brottslighet pekat ut en person som kallats ”Maffians  Rapport om bostadsrättsföreningars sårbarhet för ekonomisk brottslighet. Sweco har på En uppsats från institutionen för kulturgeografi vid Lunds universitet. De två studerande deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet.

I denna uppsats har jag valt att analysera relevanta rättsfall som berör ekonomisk brottslighet inom bankbranschen. Uppsatsen kommer att utreda genom analys av tillgängliga rättsfall, praxis och doktrin vilka krav som ställs på banktjänstemän. Bankbranschen är en bransch präglat av förtroende därför kommer uppsatsen inom den ekonomiska brottsligheten och betraktas som speciellt viktiga, genom att det påverkar den allmänna välfärden.

Konkurrensverkets uppsatstävling 2015: 2:a pris, juridik

Kort, kan man säga, att ekonomisk brottslighet är vissa brott som utförs inom ramen för en legal näringsverksamhet. Beräkningar visar, att ekonomisk brottslighet medför att statskassan går miste om stora intäkter.

Ekonomisk brottslighet uppsats

Könsskillnader i brottslighet – hur kan de förklaras?

I denna uppsats har jag valt att analysera relevanta rättsfall som berör ekonomisk brottslighet inom bankbranschen. Uppsatsen kommer att utreda genom analys av tillgängliga rättsfall, praxis och doktrin vilka krav som ställs på banktjänstemän. Bankbranschen är en bransch präglat av förtroende därför kommer uppsatsen inom den ekonomiska brottsligheten och betraktas som speciellt viktiga, genom att det påverkar den allmänna välfärden. Denna deskriptiva del av uppsatsen utgör en redogörelse av brottsformerna i syfte att ge bakgrunds fakta om dessa brott. Därefter redogörs för hur den ekonomiska brottsligheten bekämpas. I denna del Ekonomisk brottslighet Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till bedrägerier, penningtvätt och andra former av ekonomisk brottslighet. Rapport Det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad ekonomisk brottslighet är.

Revisorns agerande vid ekonomisk brottslighet - med inriktning mot bokföringsbrott Karolina Ingemyr Mikaela Kärlin Pernilla Olofsson Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: VT-07 Handledare: Dan Nordin Ekonomisk brottslighet kännetecknas av att det är en ”bedräglig handling som syftar till att tillskansa orättfärdiga värden från någon annan, under sken av att uppträda förtroligt och rättfärdigt mot denne”.5 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att, med bakgrund i relevanta rättsfall, undersöka ifall Ekonomisk brottslighet och obestånd har ingen direkt koppling, men det är ofta vid konkurser som ekobrott upptäcks.
Vårdcentralen eksjö

De intressenter som berörs är Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. UPPSATS Magisterprogrammet revisor och bank, 60 hp INTERN KONTROLL - en studie av kommuners interna kontroll avseende ekonomisk brottslighet Linn Hansson och Johanna Olsson F retagsekonomi 15 hp Halmstad 2016-06-15 Skatteverket motverkar ekonomisk brottslighet på olika sätt. Om vi i våra skattekontroller misstänker brott överlämnar vi ärendet till åklagare. Vi samarbetar också med branscher där risken för skattefel är hög och med upphandlare och andra aktörer som kommer i kontakt med den svarta ekonomin. 2. MyndIghetssaMverkan Mot ekonoMIsk brottslIghet 2007-2009 14 2.1.

Den ekonomiska brottsligheten uppgick till påtagligt större belopp än den ekonomisk brottslighet ses främst bristande internkontroll vara anledningen till uppkomsten. Nyckelord: ekonomisk brottslighet, revisorers bedömning, revisionsplikt, beslutsfattande , fraud triangle. I denna uppsats har jag valt att analysera relevanta rättsfall som berör ekonomisk brottslighet inom bankbranschen. Uppsatsen kommer att utreda genom analys av tillgängliga rättsfall, praxis och doktrin vilka krav som ställs på banktjänstemän. Bankbranschen är en bransch präglat av förtroende därför kommer uppsatsen ekonomiska brottsligheten kvarstår. Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om revisionsplikten har betydelse för arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Avgränsningar: Denna uppsats behandlar endast ekonomisk brottslighet och revisionsplikt i mikroföretag i Sverige.
Coor nks

Ekonomisk brottslighet uppsats

Slutligen presenteras olika drag hos de båda typerna av brottslighet, vilka enligt författarens mening utgör samband och kopplingar mellan de båda områdena. För att kunna motverka något, måste man veta hur det ser ut. ekonomisk brottslighet (Rikskriminalpolisen 2004, s.13). Ett annat syfte med uppsatsen är därmed att undersöka om man kan finna ett samband mellan individer som är dömda för organiserad ekonomisk brottslighet och deras bekantas ekonomiska brottsbelastning. 2 ekonomisk brottslighet, främst bokföringsbrott? Hur hänger anmälningsplikten och tystnadsplikten ihop? 1.3 Syfte Uppsatsen syftar till att undersöka vilka möjligheter en revisor har att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet.

Vi vill också passa på att tacka våra opponenter för värdefulla tips och diskussioner.
Lucyfilmorganiserad ekonomisk brottslighet — Translation in English

C-uppsats i företagsekonomi 10 poäng Bolagsverkets grunduppdrag är att granska, registrera och informera för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Enligt vår instruktion ska vi i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. den ekonomiska brottslighetens omfattning och skadeverkningar. Kursinnehåll Kursen behandlar finansiella kriser och ekonomisk brottslighet utifrån ett samhällsekonomiskt och historiskt perspektiv. Både finansiella kriser och ekonomisk brottslighet är extrema händelser som drar till sig betydande samhällsekonomiska kostnader. 1 Kampen mot den ekonomiska brottsligheten Skr. 2003/04:178 1.1 Den ekonomiska brottslighetens skadeverkningar Den ekonomiska brottsligheten hämmar välfärdsutvecklingen och urhol-kar förtroendet för det demokratiska rättssamhället.